Logo-en

Повик до граѓански организации за учество во мрежа за подобрување на јавните услуги

Ги повикуваме заинтересираните граѓански организации да се приклучат во формирање на мрежа на граѓанското општество за подобрување на јавните услуги. Целта на мрежата е да изгради дијалог и соработка меѓу граѓанските организации и јавните институции за подобрување на јавните услуги, како и заедничко спроведување мерки од Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 во делот посветен на испорака на јавни услуги. Министерството за информатичко општество и администрација ја поддржа иницијативата и изрази подготвеност за соработка со мрежата на граѓански организации, согласно определбите на Владата за отвореност и инклузивност во креирањето на јавните политики.

На повикот може да се пријават заинтересирани граѓански организации кои имаат претходно искуство во активности поврзани со истражување, мониторинг или застапување за промени во јавната администрација, со фокус на испорака на јавните услуги во различни сектори. Предност ќе им се даде на организации кои доаѓаат од внатрешноста. Организациите кои ќе бидат избрани за учество во мрежата ќе имаат можност да ги зајакнат своите капацитети за граѓанска мобилизација, мониторинг, застапување и информирање на граѓаните во врска со испораката на јавните услуги, како и можност за развивање на идеи за иновативно ИТ решение за унапредување на работата на мрежата. Подетално, организациите ќе бидат дел од следните активности:

 • Две работилници, каде покрај граѓанските организации ќе учествуваат и претставници на државните институции;
 • Периодични консултативни средби на мрежата на граѓански организации;
 • Дебата за подобрување на испораката на јавните услуги;
 • Развој на иновативно ИТ решение како алатка за поддршка на работата на мрежата;
 • Промотивни активности во рамки на проектот.
 • Во рамки на работилниците ќе биде организиран натпревар за иновативно ИТ решение во сферата на јавните услуги. Врз основа на најдобрата идеја, која ќе биде избрана од организациите кои го спроведуваат проектот во соработка со членките на мрежата, ќе биде изработена алатка која ќе овозможи механизми за вклучување и информирање на граѓанските организации и граѓаните во врска со испораката на јавни услуги. Идеите може да бидат во форма на веб апликации или апликации за паметни телефони, а да се однесуваат на: обезбедување информации за испораката на јавните услуги, известувања за проблеми за пристапност и инклузивност во испораката на јавни услуги, следење на квалитетот и задоволството на корисниците, обезбедување граѓански простор за давање мислења за можни подобрувања во испораката на јавните услуги и други соодветни теми.

  Заинтересираните организации треба да испратат:

 • Портфолио на организацијата со претходни проекти и активности во областа на јавната администрација и/или јавните услуги;
 • Номинација на едно лице кое ќе учествува во активностите предвидени во рамки на проектот, со наведување на неговото/нејзиното искуство во областа на јавната администрација и/или јавните услуги.
 • Портфолиото на организацијата и номинацијата на едно лицe треба да се испратат на следните е-mail адреси: iskra.belcheva@cup.org.mk и todoroski@zenith.org.mk најдоцна до 09.03.2018 година.

  Претставниците на организациите кои ќе бидат избрани за учество во мрежата ќе бидат информирани кон крајот на март 2018 година.

  Овој повик е во рамки на проектот „Граѓански ориентиран пристап при испораката на јавни услуги“, финансиран од Европската унија, а спроведуван од Центарот за управување со промени (ЦУП) и Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит. Целта на проектот е да се зајакне вклученоста на граѓанското општество во реформата на јавната администрација, со фокус на подобрување на системот на испорака на јавните услуги, што е предуслов за ефикасна и граѓански ориентирана јавна администрација.

  _______________________________________________________________________

  Оглас за вработување

  Асоцијацијата за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје огласува слободно работно место на позиција проектен координатор - за која описот е даден подолу. Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија со преглед на образованието, работното искуство и релевантните знаења и вештини (на македонски или англиски јазик), заедно со мотивациско писмо на zenith@zenith.org.mk не подоцна од 02 јануари 2018 година (вторник). При пријавувањето, кандидатите во насловот на електронската порака треба да го наведат називот на позицијата за која се пријавуваат. Изборот ќе се изврши врз основа на доставените пријави, а по потреба дел од кандидатите ќе бидат повикани на разговор.

  Главни задачи и активности:

 • организирање и учествување на проектни настани;
 • спроведување консултации за собирање инпут од граѓанското општество и споделување повратни информации и исходи;
 • застапување на ставовите и интересите на граѓанското општество;
 • подготвување, издавање и претставување публикации;
 • организирање активности за јакнење на капацитетите на граѓанските организации;
 • менторство и подучување на граѓанските организации;
 • спроведување истражувања и анализи на секторски политики, предизвици и потреби.
 • Потребни вештини и квалификации:

 • универзитетско образование во општествени науки (завршени студии од втор циклус ќе се смета за предност);
 • професионално искуство во работа на проекти (предност ќе имаат лица со искуство во: спроведување програми/проекти финансирани од Европската унија, проекти за зајакнување на граѓанското општество, проекти за учество на засегнатите страни во креирање политики или прописи, иницијативи за застапување односно лобирање, проекти што барале комуникација и соработка меѓу засегнати страни од повеќе сектори);
 • комуникативност, тактичност, способност за тимска работа;
 • познавање на законската и институционалната рамка за граѓанскиот сектор во Македонија;
 • одлично познавање на англиски јазик и на Microsoft Word, Excel и PowerPoint;
 • познавање на претпристапната помош од Европската унија ќе се смета за предност.
 • Ангажман: 40 часа неделно.

  Договорот со избраниот кандидат ќе биде склучен на определено време (најмногу до 31.07.2018 година) и можност за продолжување, со претходен пробен период.

  Месечна нето-плата: 21.000 денари.

  _______________________________________________________________________

  Повик за прибирање понуди за услуга за изработка на софтвер за прием, регистрација и справување со жалби на потрошувачите и водење соодветен електронски регистар

  1. Цел на повикот

  Преку стручна поддршка на Проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“ (Проектот) предвиден е ангажман на  економски оператор со искуство во развој на софтверски решенија, со цел да изработи  софтвер за  прием, регистрација и справување со жалби на потрошувачите од страна на деловните субјекти, како и водење соодветен електронски регистар, според стандардите и практиките на Европската унија.

  2. Цел на проектот за кој се изработува софтверот

  Проектот ќе развие и промовира иновативен модел за соработка меѓу граѓанскиот и бизнис секторот преку воведување сертификат за фер однос кон потрошувачите, што ќе го доделуваат граѓански организации како услуга насочена кон бизнис заедницата. Проектот на тој начин ќе придонесе за диверзификација на изворите на финансирање на граѓанското општество и влијанието врз спроведување на политики за заштита на потрошувачите и животната средина.

  3. Работни задачи

  1. Изработка на софтвер со веб бази на податоци според карактеристиките опишани подолу во повикот, интегрирана функционална алатка за генерирање извештаи во PDF формат и модул за скенирање на доставената документација со поплаката /жалбата од потрошувачот ( на пример: гарантен лист, сметки, слики и сл.). Генерираните извештаи треба да прикажуваат статистички податоци за жалбите, преземените дејствија од страна на компанијата, одговорите дадени на потрошувачите и исходите од постапувањето.
  2. Тестирање на изработениот софтвер, оптимизација и отстранување на евентуални недостатоци
  3. Обезбедување соодветна заштита од неовластено користење и копирање на софтверот, како и соодветна заштита на личните податоци кои ќе се внесуваат во софтверот односно во поврзаните бази на податоци
  4. Обезбедување регистриран домејн и хостинг за непречена работа на софтверот за период од најмалку 2 години
  5. Изработка на прирачник за користење на софтверот
  6. Обука на невладините организации кои ќе бидат вклучени во проектот за карактеристиките на софтверот (динамиката на обуката ќе биде утврдена во договор со засегнатите страни)
  7. Обука на сертифицираните претпријатија за инсталирање и користење на софтверот
  8. Техничка поддршка и обезбедување непречена работа на софтверот во период од најмалку 2 години
  Во понудата за изработка на софтвер покрај погоре наведените работни задачи и начинот на кој ќе одговорат на нив,  од понудувачите се очекува да достават и: а) Предлог на задолжителни полиња во електронски формулар за пријавување жалби на потрошувачите, кој би бил достапен преку веб, видовите и форматите на податоци, како и начинот на селекција/избор на податоци во формуларот б) Начин на внатрешно процесирање на преземените поплаки и жалби од потрошувач/и од страна на сертифицираните компании преку одговорно лице во компанијата (претставени преку дијаграм) в) Позадина и база на податоци. Системот треба да биде изграден со можност за користење од страна на  компании со различна големина и дејност. Самата база на податоци на жалби од потрошувачи треба е дизајнирана да биде поставена на локација достапна на менаџерот и одговорниот персонал на сертифицираната компанија. Покрај тоа треба да постои база на податоци на сертифицирани компании, верификатори и заинтересирани компании за сертификатот, како и база на податоци со агрегирани параметри од сертифицираните компании.

  4. Разлики во цена (корекција на цени)

  Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за набавката.

  5. Рок за извршување на услугата

  Носителот на набавката е должен да ги изврши услугите по динамика договорена од двете страни. Работната задача под бр. 1 треба да биде завршена во времетраење од не подолго  од 6 месеци, а другите работни задачи одделно ќе бидат прецизирани.

  6. Начин на плаќање

  Се предвидува следниов начин на плаќање: 50%  од договорената сума по склучување на договор  во рок не подолг од 15 дена од денот на  склучување на договорот. Останатиот износ ќе се исплаќа по доставување на фактури за извршените услуги до Организација на потрошувачите на Македонија. Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и ќе биде одбиена од страна на комисијата за набавки.

  7. Право на учество

  Право да достави понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно лице - понудувач, кое е регистрирано за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавката.

  8. Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба, способноста за вршење на професионална дејност како и техничка или професионална способност

  8.1. Со понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава со која потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба кои се во целост утврдени во законот и во овој повик, како и дека ги има на располагање сите документи утврдени во овој повик за докажување на исполнувањето на критериумите, доколку неговата понуда биде избрана за најповолна Понудувачот треба да ги поседува следниве документи за докажување на својата лична состојба и тоа: 8.2. За докажување на способноста за вршење на професионална дејност За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавка. 8.3. За докажување на техничката или професионалната способност 8.3.1. Референтна листа на дадени исти или слични услуги во последните три години со вредности, датуми и купувачи, и евентуално описи; 8.3.2. Изјава со број, имиња и квалификации на ангажираните технички лица задолжени за давање на услугата

  9. Изјава за сериозност на понудата

  Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на документацијата на повикот.

  10. Начин на пријавување и избор

  Заинтересираните економски оператори треба да ги достават документите за пријавување исклучиво во електронска форма на  opm@opm.org.mk, (со назнака: повик за изработка на софтвер) заклучно со  29.12.2017 г. Документите за пријавување вклучуваат: а) Прилог 1– Понуда б) Прилог 2 – Скенирана изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба в) Прилог 3– Скенирана изјава за сериозност на понудата г)  Документ за регистрирана дејност д) Референтна листа на дадени исти или слични услуги во последните три години со вредности, датуми и купувачи, и евентуално описи; ѓ) Скенирана изјава со број, имиња и квалификации на ангажираните технички лица задолжени за давање на услугата е) Предлог за развој на софтвер со сите фази согласно дадените работни задачи; ж)  Предлог-структура на софтверот (графички приказ) Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите нема да биде примена, односно ќе биде отфрлена за што економскиот оператор ќе биде известен, а истата нема да биде оценувана од страна на Комисијата за  набавки на Проектот.

  11. Критериуми за доделување на договорот:

  Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за набавка е економски најповолна понуда. Елементи на критериумот економски најповолна понуда се: Квалитетот на понудените производи и на работењето се определува врз основа на: Износот на договорот кој би се склучил по овој повик не може да надмине вкупно (без вклучен ДДВ), 889.575 денари.

  12. Дополнителни информации

  За прашања или појаснувања во врска со повикот, ве молиме обратете се на opm@opm.org.mk.

  Целиот повик заедно со неговите анекси можете да го превземете ОВДЕ

  Recent work

  Justice sector reforms in Macedonia, Montenegro and Serbia - Comparative analysis of measures (2017)

  This paper presents a regional comparative analysis of the justice sector reform measures in Macedonia, Montenegro and Serbia, along with concrete recommendations for further steps in the reform processes, and positive examples that could be shared and replicated across the countries. The aim of this comparative analysis is to provide an overview of the main reform measures envisaged in the justice sector reform strategies in the three countries.

  The comparative analysis compares the reform measures and approaches in four strategic areas: efficiency; quality; independence and impartiality; and accountability. It contains an overview about the extent to which the national strategies or draft strategies point out that a specific challenge in the aforementioned areas exists and should be addressed. Furthermore, it focuses on the reform measures and activities, i.e. whether the strategic documents envisage concrete measures for tackling the noted issues, and whether these measures are adequate, relevant and justified. Where applicable, the analysis also offers an overview of the achieved results and tangible progress in meeting the envisaged goals of the reforms.

  Download: English

  Coordinative mechanisms for development, implementation, monitoring and evaluation of the justice sector reforms (2016)

  This publication provides an overview on the key inter-institutional platforms for development, implementation, monitoring and evaluation of the justice sector reforms in Macedonia, Montenegro, Serbia and Croatia, and then compares and assesses the bodies for implementation of the justice sector strategies in accordance with the following six aspects:

  This analysis provides guidance on further development of the Council for justice sector reform in Macedonia, based on the regional experiences. By preparing this paper, the Association Zenith, with generous support from the Macedonian office of the Konrad Adenauer Foundation, aims to provide professional contribution to more successful implementation of the future and long-awaited justice sector reform strategy in Macedonia.

  Download: Macedonian | English

  Report from the consultation on priorities for the Public Administration Reform Strategy 2017–2022 (2016)

  This reports summarizes the views of the participants in the consultations which were given in person or by e-mail, including of 60 civil society representatives, higher education institutions and the business community which were all present at the event held in Skopje on June 30, 2016. The report was submitted to MIOA, to the experts from SIGMA which lead the process of preparation of the strategy, the Delegation of the European Union in Macedonia and other development partners. The elected representatives of the IPA 2 Mechanism, which are included in the thematic sub-groups for preparation of the strategy, will advocate these joint attitudes and views of the civil society. The report is segmented in six parts, which cover the five thematic areas of the Strategy, as well as the general issues regarding the management and coordination of the public administration reform.

  Download: Macedonian | English

  Analytical report assessing Macedonia's Legal Alignment with the EU acquis in the Sphere of Independence, Impartiality, Professionalism and Efficiency of the Judicial System (2014)

  This report is a résumé of a broader analysis with a complete and detailed analytical examination of the alignment with the standards set forth by the EU on independence, impartiality, professionalism and efficiency of the judiciary, as policy areas under chapter 23 – Judiciary and Fundamental rights. In the absence of a formal screening process, it provides an overview of the level of alignment at the end of 2014, and a comprehensive list of recommendations for priority actions that the relevant institutions should take.

  Download: Macedonian | English

  Increasing the efficiency of Macedonia’s and Montenegro’s Justice System: Introducing an Innovative EU Monitoring and Evaluation Mechanism in the sphere of Administrative Law (2014)

  The quality, transparency and efficiency of justice systems of EU candidate countries are important structural components for a sustainable track record in the area of rule of law and thus, are fundamental to the effective implementation of EU law. Accordingly, the paper aims to analyse Macedonia’s and Montenegro’s judicial performance monitoring and evaluation systems and initiate their alignment with innovative EU mechanism in this sphere. Additionally it seeks to compare and benchmark judicial performance and efficiency of administrative courts of the two countries’ with those of EU Member States.

  Download: English

  Judicial Independence in Macedonia: How Effective is EU Rule of Law-Conditionality in the Accession Process? (2014)

  This policy brief examines the effectiveness and appropriateness of European Commission’s approach in bolstering judicial independence in Macedonia. Consequently, it elaborates on how EU conditionality can be adapted to grasp the opportunity which arose with the introduction of the new approach in EU accession negotiations introduced in 2012, and influence deeply rooted and irreversible reforms in Macedonia in the realm of judicial independence.

  Download: English

  Embedding rule of law in the enlargement process: A case for EU political conditionality in the accession of the western Balkan countries (2013)

  The policy study sheds light on the EU political conditionality's application in the enlargement process, concentrating on instruments of benchmarking and monitoring, and examines whether they acted as a driver enabling the western Balkan countries to advance in the accession process. Identifying innovations and principles governing the process with Croatia and Montenegro, the study projects potential benchmarks which Macedonia could expect.

  Download: English

  Accession of Macedonia to the European Union: Mapping of constitutional implications and options related to the political criteria (2014)

  The policy study, endorsed by the Macedonian Academy of Sciences and Arts and the Ministry of Justice of Macedonia, examines constitutional amendments implemented in the EU Member States, which, among other things, enabled the unhindered implementation of the Community acquis in the national legal system and defined its range in the legal hierarchy of the country. Based on this, the study defines options and provides recommendations for Macedonia.

  Download: Macedonian

  Short analytical report assessing Macedonia's legal alignment with the EU acquis in the sphere of judicial cooperation in criminal matters: State of play and future steps (2013)

  The report, endorsed by the Ministry of Justice of Macedonia, summarizes a wider assessment of Macedonia's legal alignment with the EU acquis on judicial cooperation in criminal matters, as a policy area under Chapter 24. In the absence of a formal screening process, it provides an overview of the level of alignment at the end of 2013, and lists recommendations for priority actions that the authorities should take.

  Download: Macedonian | English

  Bolstering the Rule of Law in the EU Enlargement Process towards the Western Balkans (2013)

  Developed by a Zenith visiting research fellow to the Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", the Brief argues that the adoption of a new, rule of law centered enlargement strategy for the western Balkan would increase the credibility of the process and the potential for improving the accession countries' performance. However, it should not keep the prospect of EU membership at arm's length, as this would jeopardize the necessity to stabilize the western Balkan.

  Download: English

  Mechanisms used by Macedonia's executive authorities to ensure stakeholders' participation in policy-making: Evaluation and recommendations (2012)

  The paper presents existing mechanisms used by the executive authorities in Macedonia to ensure stakeholders' participation in policy-making at national level, provides a critical overview of their application, puts forward alternative solutions and assesses their impact on the basis of two criteria: feasibility and democratic approach.

  Download: English | Macedonian

  Mission

  The Association for Development Initiatives – Zenith is an independent, non-governmental, non-profit and non-partisan organization in Macedonia. Our mission is to examine, create and promote practices that foster development and democratic governance through:

  We work in partnership with individuals and organizations from Macedonia and abroad to research, establish and promote activities and practices of development and good governance that contribute to social progress and well-being. In doing so, we conduct research; organize educational activities and training; prepare seminars, discussions and debates; carry out publishing and advocacy activities. In our activities, we cooperate with the public, private and civil sector and individuals in accordance with our mission and objectives.

  Objectives

  With our work, we seek to:

  Zenith's Annual Report for 2016